Τμήμα Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων

Το Τμήμα Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων παρέχει εμπεριστατωμένες και ουσιαστικές υπηρεσίες σε επιχειρηματίες ιδιοκτήτες επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και των κλάδων της οικονομίας στα πλαίσια των Εθνικών Προγραμμάτων Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων όπως είναι το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ και λοιπών εθνικών φορέων. Τα στελέχη του Τμήματος αυτού διαθέτουν εμπειρία ετών και έχουν εργαστεί με επιτυχία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πλήθους ιδιωτικών επιχειρηματικών επενδύσεων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων απευθύνονται στους επιχειρηματίες εκείνους που:

 • δραστηριοποιούνται ήδη στην επιχειρηματικότητα,
 • στους επιχειρηματίες που έχουν μια νεοσύστατη εταιρία και
 • σε όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Η επιχειρηματικότητα είναι μια δυναμική δραστηριότητα που συνεχώς μεταβάλλεται και αναδιαμορφώνεται μέσα από νέα εργαλεία, μεθόδους και πρακτικές, γεγονός που οδηγεί στους επιχειρηματίες στην πραγματοποίηση ουσιαστικών επενδύσεων για την επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων.

Οι Υπηρεσίες του Τμήματος Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων είναι:

Εθνικά Προγράμματα Επιδοτήσεων

Αναλαμβάνουμε:

 • την ενημέρωση του κάθε ενδιαφερόμενου επενδυτή για τα προγράμματα Εθνικών Επιδοτήσεων που είναι ενεργά και αναμενόμενα
 • την καθοδήγηση του επενδυτή ανάλογα με τις ανάγκες του για τον σχεδιασμό του κατάλληλου επενδυτικού πλάνου.
 • τον σχεδιασμό και την παραγωγή των μελετών που οφείλουν να συνοδεύουν το επιχειρηματικό πλάνο του κάθε επενδυτή.
 • την παρακολούθηση και διαχείρηση σε συνεργασία με τον εκάστοτε επενδυτή όλα τα στάδια υλοποίησης του επενδυτικού του πλάνου ως την ολοκλήρωση του.

Υπηρεσίες Υλοποίησης Εγκεκριμένων Έργων

 • Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης του κάθε εγκεκριμένου έργου.
 • Παρακολούθηση Εγκεκριμένου Έργου.
 • Υποστήριξη στις χρηματοδοτικές και διαχειριστικές διαδικασίες υλοποίησης του έργου.
 • Υποστήριξη στη διαδικασία ανάθεσης της εκπόνησης των απαραίτητων τεχνικών μελετών.
 • Τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Μελέτες Χρηματοδοτήσεων

 Η γνώση και εμπειρία μας στον τραπεζικό τομέα, μας παρέχει τη δυνατότητα να επιτυγχάνουμε για λογαριασμό των πελατών μας, τραπεζικές χρηματοδοτήσεις και δανεισμούς με τους καλύτερους όρους της αγοράς. Μέσα από τις μελέτες χρηματοδοτήσεων δύναται να εντοπιστούν οι πραγματικές ανάγκες των κεφαλαιακών υποχρεώσεων μιας εταιρίας, να προταθούν αποτελεσματικές λύσεις βάσει των υποχρεώσεων και των νέων δεδομένων της αγοράς και να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή λύση με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα. Δίνουμε την καθοδήγηση μας σε κάθε βήμα στην επιχείρηση – πελάτη μας, έως και την επιτυχή ολοκλήρωση του πλάνου εξυγίανσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών της.