ΤΕΠΙΧ: Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα.

Η Δράση «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί πρωτοβουλία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Ναυτιλίας-Αιγαίου και Τουρισμού, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων για τη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ευνοϊκούς όρους μέσω της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με τη συνδρομή κεφαλαίων του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Δράση αποσκοπεί στην στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της χώρας και στην κάλυψη των κενών ρευστότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς, με επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και ειδικότερα στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές.

 1. στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
 2. στην καλύτερη ανταπόκριση των επιχειρήσεων για την τουριστική περίοδο , και
 3. στην εν τέλει, εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας για το νησιωτικό ελληνικό τουρισμό.

Η κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να χρηματοδοτήσει ένα επιχειρηματικό της σχέδιο θα συμπράττει με το ΤΕΠΙΧ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, συνεισφέροντας διαθέσιμά της από κοινού με τα διαθέσιμα του Ταμείου, προκειμένου να δημιουργηθεί το παρόν μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής «ΤΕΠΙΧ- Νησιωτική Επιχειρηματικότητα».

Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα καλύπτει το 30% του Επιχειρηματικού Σχεδίου, ενώ το ΤΕΠΙΧ μέσω της παροχής δανείων θα καλύπτει το 70% του επιχειρηματικού σχεδίου. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καταβάλλεται από διαθέσιμα της επιχείρησης, τα οποία δεν θα έχουν χαρακτηριστικά κρατικής ενίσχυσης. Επωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, πολύ μικρού και μικρού μεγέθους, που έχουν έναν από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) και που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές.

Διαδικασία Υποβολής - Αξιολόγησης και Έγκρισης Αιτημάτων

 • Υποδοχή αιτήματος/επιχειρηματικού σχεδίου επιχείρησης (κατάθεση αίτησης - επιχειρηματικού σχεδίου από την Τράπεζα.
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας επιχείρησης, σύμφωνα με κριτήρια επιλεξιμότητας και των στοιχείων που θα ζητήσει η συνεργαζόμενη Τράπεζα.
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών από την Τράπεζα όπως περιγράφονται στο παρόν.
 • Η Τράπεζα προβαίνει σε έλεγχο υπέρβασης de minimis με βάση την Δήλωση της επιχείρησης.
 • Η Τράπεζα καταχωρεί σε μηχανογραφική εφαρμογή τα επιλέξιμα αιτήματα. Σε κάθε περίπτωση τηρείται τεκμηριωμένα η σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης του ολοκληρωμένου φακέλου εκ μέρους της επιχείρησης.
 • Η Τράπεζα αποστέλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα στοιχεία στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
 • Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ μετά την παραλαβή αξιολογεί τα αιτήματα και αποστέλλει απαντητικό ηλεκτρονικό αρχείο στην Τράπεζα (εγκρίσεις‐απορρίψεις).
 • Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ προβαίνει σε έλεγχο βιωσιμότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά εστιάζονται στη φερεγγυότητά της, που αξιολογείται μέσα από

1) τα οικονομικά στοιχεία,
2) τη συναλλακτική της συμπεριφορά,
3) το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης,
4) την πορεία και τις προοπτικές του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιείται,
5) τη σύσταση του πιστωτικού Ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται.

 • Στην περίπτωση έγκρισης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, γίνεται ενημέρωση της επιχείρησης από την Τράπεζα και υπογράφεται η δανειακή σύμβαση.
 • Η επιχείρηση κατά την εκταμίευση πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει στην Τράπεζα:

    - ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
    - παραστατικά δαπανών (100% του επιχειρηματικού σχεδίου)

 • Η επιχείρηση τέλος κατά την εκταμίευση οφείλει να καταθέσει την ιδία συμμετοχή της (30% των δαπανών).

Σε ποιους απευθύνεται

Επιλέξιμες επιχειρήσεις από την παρούσα Δράση θεωρούνται υφιστάμενες (μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση), νέες και υπό σύσταση οι οποίες:

 • είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, και είναι ανεξάρτητες
 • έχουν έδρα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας και πιο συγκεκριμένα:
 1. για δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, έχουν έδρα μόνο σε νησιά της χώρας μας
 2. για επενδυτικά δάνεια (επενδύσεις), δύναται να έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε νησιωτική περιοχή της χώρας
 • απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης ή θα απασχολήσουν για τις νεοσύστατες, λιγότερους από 50 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ
 • ο ετήσιος κύκλος εργασιών, της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης ή το σύνολο του ετησίου ισολογισμού, δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ
 • είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες σύμφωνα με αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζονται κατά την εκταμίευση του δανείου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και λόγοι μη επιλεξιμότητας

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιλέξιμων επιχειρήσεων, είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ - σε συνδυασμό με το προηγούμενο σημείο, να είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν αποκλείονται από τον Κανονισμό ΕΚ 1998/2006
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της αίτησης ή, για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, να δεσμεύονται εγγράφως κατά την υποβολή της αίτησης για την επιλεξιμότητα του δηλούμενου ΚΑΔ και να προσκομίζουν την βεβαίωση έναρξης κατά την εκταμίευση. να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης- να μην τους έχουν επιβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση. Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται κατά την εκταμίευση του δανείου ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα.
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ
 • να τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ Κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας) του ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ)
 • Επιχειρήσεις:
  που έχουν λάβει εγγυημένο από την ΕΤΕΑΝ δάνειο να μην εμφανίζουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αποπληρωμή του δανείου αυτού
  που έχουν λάβει δάνειο ή εγγύηση σε δάνειο από Ταμεία Δανειοδοτήσεων ή Ταμεία Εγγυήσεων που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ να μην εμφανίζουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Τι χρηματοδοτείται. Χαρακτηριστικά δανείων και επιτόκιο:

 • Τα δάνεια θα είναι επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης
 • Τα δάνεια θα καλύπτουν το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30% θα το εισφέρει υποχρεωτικά η επιχείρηση πριν την εκταμίευση
 • Το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό και ύψους 2,8%, ενώ για τις επιχειρήσεις με έδρα σε νήσους με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων (βάσει στοιχείων απογραφής 2011) το επιτόκιο είναι μηδενικό (0%). Το μηδενικό επιτόκιο ισχύει επίσης και για επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα λάβουν χώρα σε νήσο της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
 • Το ύψος δανείου μπορεί να είναι από €10.000 και έως €30.000 ανά επιχείρηση, από το σύνολο των Τραπεζών που συνεργάζονται στην εν λόγω Δράση. Κάθε επιχείρηση θα δύναται να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις δανείου με ελάχιστο αιτούμενο ποσό τις €10.000, υπό την προϋπόθεση η δανειοδότησή της να μην ξεπερνά στο σύνολο τις 30.000€ για την παρούσα Δράση και για το σύνολο των τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
 • Η διάρκεια των δανείων θα είναι έως 4 έτη, τα δάνεια θα είναι αποπληρωτέα σε δόσεις με ημερομηνίες την 30/4, 31/7 & 31/10 εκάστου έτους, με εκτοκιστική περίοδο την 30/6 & 31/12 εκάστου έτους.
 • Ο δανειολήπτης δεν θα επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης φακέλου ή λοιπά κόστη της τραπεζικής εξυπηρέτησης.
 • Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο για την αίτηση για δανειοδότηση. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν θα χρηματοδοτούνται.
 • Παρέχεται δυνατότητα μερικής ή ολικής πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη

Εκταμιεύσεις

Το σύνολο του ποσού του δανείου θα πρέπει να εκταμιεύεται άπαξ εντός 30 ημερών από την έγκριση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Εξασφαλίσεις

Τα δάνεια θα παρέχονται χωρίς προσημείωση ακινήτου και άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις , πλην της Προσωπικής εγγύησης τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου (ενοχική ασφάλεια).

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες από τη Δράση θεωρούνται δαπάνες που περιλαμβάνουν:

 •  Δημιουργία- Διαμόρφωση - Ανακαίνιση -Αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
 •  Μηχανήματα και Εξοπλισμός
 •  Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
 •  Λογισμικό
 •  Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 •  Προβολή - Προώθηση
 •  Δαπάνες που καλύπτουν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε δραστηριότητες που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης, οικονομικά βιώσιμης, καθώς και επενδυτικές δαπάνες που έχουν ή πρόκειται να υπαχθούν σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων.

Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κλπ.
Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

Το δάνειο θα εκταμιεύεται από την Τράπεζα απευθείας προς εξόφληση σε λογαριασμούς των προμηθευτών, λογαριασμού μισθοδοσίας τέλεσης εργασιών, παροχής υπηρεσιών κλπ.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αποδεικνύονται:

 • με παραστατικά επί πιστώσει που έχουν εκδοθεί από 21/2/2013 και εντεύθεν
 • με εξοφλημένα παραστατικά που αποδεικνύονται από τιμολόγια ή άλλα ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής. Σημειώνεται ότι τα εξοφλημένα παραστατικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 21/2/2013 και εντεύθεν και θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει έως την 27/5/2013.

Μη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

    Οι δαπάνες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006
    Ο ΦΠΑ των επιλέξιμων δαπανών.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ‐ ΑΤΕ
 3. ATTICA BANK
 4. PROBANK A.E.
 5. NEA PROTON BANK
 6. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Οι παραπάνω τράπεζες ανακοινώθηκαν με την προκύρηξη του προγράμματος. Από τότε μπορεί να έχουν προσχωρήσει και άλλες Τράπεζες

Αν σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσε άμεσα
με τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της "BEYOND BUSINESS"
στα τηλ. 210 61 97 490 / κιν . 6944 31 69 83 ή στο email

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Οι δραστηριότητες οι οποίες είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα είναι:

Κ.Α.Δ. 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ‐ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

10.71.11 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού
10.72.10 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων∙ παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
10.72.11 Παραγωγή τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων προϊόντων
10.72.12 Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών∙ γλυκών μπισκότων∙ βαφλών (γκοφρών) και γκοφρετών
10.72.19 Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας
10.73.11 Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles) και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
11.01.1 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
11.05 Ζυθοποιία
11.07 Παραγωγή αναψυκτικών∙ παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
13.93.1 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
16.29.25 Κατασκευή μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής ειδών καλαθοπλεκτικής
20.41.42 Παραγωγή τεχνιτών κεριών και παρασκευασμένων κεριών
20.42.1 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
23.41.11 Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πορσελάνη
23.41.12.03 Κατασκευή πινακίων, αγγείων κλπ, από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη
23.41.13 Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων διακόσμησης από κεραμική ύλη
23.41.99.02 Εργασίες κεραμίστα, για λογαριασμό τρίτων
32.99.21.01 Κατασκευή ομπρελών
47.11 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό
47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.29.18 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων
47.29.21 Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
47.29.22.01 Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου
47.29.22.02 Λιανικό εμπόριο ελαίων άλλων ελαιούχων καρπών
47.29.23.01 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής
47.53.53.07 Λιανικό εμπόριο κιλιμιών, βελεντζών και παρόμοιων ειδών
47.53.53.08 Λιανικό εμπόριο λινοταπήτων
47.59.57.05 Λιανικό εμπόριο κοφινιών και ψαθών
47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.62.63.10 Λιανικό εμπόριο εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών
47.62.63.11 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων ταχυδρομικών καρτών, εκτυπωμένων με ευχές κλπ
47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.72.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
47.73.74.08 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων
47.77.82.01 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα, ειδών από φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους
47.77.82.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συμπεριλαμβανομένων των χρονομέτρων
47.77.82.03 Λιανικό εμπόριο γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού, μερών για την κατασκευή τέτοιων γυαλιών
47.77.82.04 Λιανικό εμπόριο ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους
47.77.82.05 Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων ρολογιών με μηχανισμό ρολογιού χεριού, ξυπνητηριών και ρολογιών τοίχου και άλλων ρολογιών
47.77.82.06 Λιανικό εμπόριο καλλιεργημένων μαργαριταριών, πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, κατεργασμένων αλλά μη δεμένων σε κοσμήματα
47.77.82.07 Λιανικό εμπόριο λουρακιών και αλυσίδων ρολογιών κάθε είδους και των μερών τους
47.77.82.08 Λιανικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων
47.77.82.09 Λιανικό εμπόριο πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους
47.77.82.10 Λιανικό εμπόριο ρολογιών χεριού ή τσέπης, με θήκη από πολύτιμο μέταλλο ή
επιμεταλλωμένη με πολύτιμο μέταλλο
47.77.82.11 Λιανικό εμπόριο σκευών από άργυρο
47.77.82.13 Λιανικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων
47.78.86.10 Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων
47.78.89.03 Λιανικό εμπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών
47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.78.89.06 Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης
47.78.89.07 Λιανικό εμπόριο ιερογραφιών, ζωγραφιστών εικόνων και παρόμοιων ειδών
47.78.89.16 Λιανικό εμπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά
47.91.1 Λιανικό εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριών, προϊόντων αρτοποιίας, γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. Εξαιρείται (μη επιλέξιμη) η δραστηριότητα με ΚΑΔ 47.91.15
47.91.2 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
49.32.12 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό
49.39.31 Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό
49.39.32 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα
49.39.35 Οδικές μεταφορές επιβατών με οχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή ζώα
50.10.12.01 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς ‐ τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία
50.10.12.03 Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων
50.10.12.04 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας
50.10.19.05 Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λέμβους
50.10.19.06 Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας
50.10.20 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή
52.21.21.01 Υπηρεσίες φύλαξης αποσκευών σε σταθμούς λεωφορείων
52.21.24.02 Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
52.21.24.03 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων
52.21.24.04 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων
52.21.24.05 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών
52.22.11.03 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο
52.22.11.05 Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
52.22.19.02 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε χερσαίο χώρο
52.29.19.04 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
52.29.19.05 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ)
55.30.12 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)
55.90.19.01 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
56.10.11.01 Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο
56.10.11.02 Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου
56.10.11.03 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά]
56.10.11.04 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος
56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης ‐ κοσμική ταβέρνα
56.10.11.07 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό)
56.10.11.08 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος
56.10.11.09 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία ‐ σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος
56.10.11.10 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος
56.10.11.11 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος
56.10.11.12 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο
56.10.11.13 Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος
56.10.19.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από αλλαντοζυθοπωλείο
56.10.19.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα
56.29.11.02 Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με έτοιμα φαγητά
56.29.11.03 Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης
56.30.10.02 Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο
56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο
56.30.10.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ
56.30.10.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια
56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
56.30.10.08 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet‐cafe)
56.30.10.13 Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων
56.30.10.14 Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο
74.10.19.05 Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσμημάτων και υπηρεσίες γεμμολογίας
74.10.19.06 Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ)
74.20.23.01 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio
74.20.29.03 Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης
74.20.31 Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών
74.20.32 Υπηρεσίες αποκατάστασης και ρετουσαρίσματος φωτογραφιών
74.20.39 Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
74.30.12 Υπηρεσίες διερμηνείας
77.11.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.21.10.01 Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων αερόπλοιων
77.21.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας
77.21.10.03 Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης
77.21.10.04 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων)
77.21.10.07 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα
77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
77.21.10.09 Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κλπ)
77.29.12.03 Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις
77.34.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφορικού εξοπλισμού
77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.1 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.9 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
82.30.11 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων
82.30.12 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων
85.51.10.02 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ
85.51.10.03 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων
85.51.10.08 Υπηρεσίες σχολής ιππασίας
90.02.12 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90.02.19 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος
90.04.10 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων
91.02.10 Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων
91.02.20 Υπηρεσίες παρουσίασης συλλογών μουσείων
91.03.10.01 Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων και κτιρίων
93.11.10.02 Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)
93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας "καρτ"
93.19.11 Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων
93.19.13.03 Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ερασιτεχνική αλιεία
93.19.13.04 Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ερασιτεχνική αλιεία
93.19.13.06 Υπηρεσίες σχετικές με το κυνήγι ως άθλημα ή ψυχαγωγία
93.21.10.01 Υπηρεσίες γουότερ παρκ(νεροτσουλήθρων κλπ)
93.21.10.02 Υπηρεσίες λούνα παρκ
93.29.11 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών
93.29.19.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
93.29.19.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
93.29.19.03 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)
93.29.21.01 Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως
93.29.21.02 Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών(καραγκιοζοπαίχτη)
93.29.21.03 Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου
95.29.12 Υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων
96.04.10.03 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών(καθαριότητας, χαμάμ κλπ)
96.04.10.04 Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών
96.04.10.07 Υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων
96.09.19.04 Υπηρεσίες γευσιγνωσίας

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αναφέρετε το Πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να ενημερωθείτε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (*)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να σας ενημερώσουμε.

Kαταχωρήστε τα στοιχεία σας.

Επίθετο (*)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το Επίθετο σας.
Όνομα (*)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας
Πόλη (*)
Παρακαλούμε συμπληρώστε τη πόλη της έδρας σας.
E-mail (*)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το e-mail σας.
τηλ. επικοινωνίας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το τηλ. με το οποίο θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Πως θα θέλατε να σας ενημερώσουμε


Αν επιλέξατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο τηλ. σας, αναφέρετε, παρακάτω, την ημέρα που θα θέλατε να σας καλέσουμε.
Ημερομηνία Επικοινωνίας
(*)
Invalid Input